മാപ്പത്തോൺ- നാളേക്കായി... നാടിനായി... നമുക്കായി....
ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ കേരളത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളും
പൊതുസ്വത്തുക്കളും അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ
നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായി
ഉപയോഗിക്കാൻ നാം നിർമ്മിക്കുന്ന ഭൂപടം
previous arrow
next arrow
Slider

കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താം

നവകേരളത്തിനായി നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം- വികസനത്തിന് വഴികാട്ടിയാകുന്ന കേരളഭൂപടം നമുക്കൊരുക്കാം

കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൊതുമുതലുകളും മാപ്പ് ചെയ്ത് ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് മാപ്പത്തോൺ കേരളം. പൊതുജനങ്ങളിൽ മാപ്പ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷി വളർത്തിയെടുത്ത് അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. ഏത് കേരളീയനും മാപ്പത്തോണിന്റെ ഭാഗമാകാം. നമ്മുടെ നാടിനെ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ചുമതല നമുക്ക് തന്നെയാണ് !

അപ്രതീക്ഷിതമായി കേരളം പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് വായിക്കുക
വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോജനം എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണുണ്ടെങ്കിൽ ....
തുടർന്ന് വായിക്കുക

വാര്‍ത്തകള്‍

TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ച് മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടന്നു

2020 ജനുവരി 18,19 തീയതികളിൽ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെച്ച് മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടന്നു. കേരളത്തിലെ അഞ്ചോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഇരുപതിനാലോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ...

പൊന്നാനി MES COLLEGE ലെ ജിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക് മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടത്തി .

പൊന്നാനി  MES COLLEGE  ലെ ജിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്  മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം ട്രെയിനിങ് നടത്തി . ഇരുപത്തിയേഴോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു . വിദ്യാർത്ഥികൾ...

ജോഗ്രഫി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി

09-01-2020, നു പന്തളം NSS, കോളേജിലെ ജോഗ്രഫി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മപത്തൊൻ കേരളയുടെ ഭാഗമായി പരിശീലന പരിപാടി നടത്തി . എഴുപത്തിയഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികളും നാലു അധ്യാപകരും...

John, Cox, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളം പരിശീലന പരിപാടി നടന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ John Cox എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 2020, ജനുവരി 10,11, തീയതികളിൽ മാപ്പത്തോണ്‍ കേരളയുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടന്നു. നാല്പതോളം NSS, വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ...

വിഭാഗങ്ങള്‍

കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെയും സ്ഥാനവും അവയെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഉള്ള വിവരവും വിവരങ്ങളും മാപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുക.
തുടർന്ന് വായിക്കുക...

പ്രധാന റോഡുകൾ

നാഷണൽ ഹൈവേകളും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രധാന റോഡുകളും അവയിലെ പാലങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക.

ചെറുറോഡുകളും പാതകളും

നഗരത്തിലെയും ഗ്രാമത്തിലെയും ചെറിയ റോഡുകൾ, പാതകൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റൽ ഭൂപടത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു

പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആശുപത്രികളും മറ്റു പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ വിവരങ്ങളും ഭൂപടത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ഭൂവിനിയോഗം

ജലാശയങ്ങളും, പുഴകളും, കൃഷിയിടങ്ങളും എല്ലാം ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻകഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭൂപടത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക

സ്വകാര്യമുതലുകൾ

വിവിധങ്ങളായ കച്ചവട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും മറ്റു വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക

IT Mission

KSDI

ICFOSS

NSS